live
0-0

Helsingin IFK ja Radio Helsinki yhteistyöhön

Ra­dio Hel­sin­ki ja jää­kie­kon Lii­gas­sa pe­laa­va Hel­sin­gin IFK aloit­ta­vat yh­teis­työn. Ra­dio Hel­sin­ki se­los­taa tu­le­val­la kau­del­la IFK:n kaik­ki ot­te­lut ja te­kee pe­laa­ja­haas­tat­te­lui­ta. Ot­te­lu­päi­vi­nä il­lan mat­sia kos­ke­vaa si­säl­töä lähetetään aa­mus­ta läh­tien.

Ot­te­lu­päi­vi­nä ää­nes­sä ovat Ra­dio Hel­sin­gis­tä en­nes­tään tu­tut mie­het,Edu eet­te­reis­sä- jaHe­sa o ygö­ne-oh­jel­mia juon­ta­nutEdu Ke­hä­ket­tu­se­natun­net­tuHar­ri Hink­ka­nen, Ra­dio Hel­sin­gis­sä alus­ta as­ti vai­kut­ta­nut, jää­kiek­koon eri­kois­tu­nut ur­hei­lu- ja mu­siik­ki­toi­mit­ta­jaUu­ge Ko­jo­lase­kä kaik­kien ai­ko­jen IFK-hyök­kää­jä, le­gen­daa­ri­nenMat­ti Hag­man, jon­ka pe­li­nu­me­ron 20 seu­ra on jää­dyt­tä­nyt.

Ko­jo­la toi­mit­taa pe­laa­ja­haas­tat­te­lut ja re­por­taa­sit, Hink­ka­nen se­los­taa ot­te­lut in­to­hi­mol­la ja Hag­man toi­mii asian­tun­ti­ja­kom­men­taat­to­ri­na.

– Olem­me erit­täin iloi­sia yh­teis­työs­tä Ra­dio Hel­sin­gin kans­sa ja sii­tä, et­tä oh­jel­mia toi­mit­ta­vat tu­tut am­mat­ti­mie­het. Tar­koi­tus on saa­da IFK:n pe­li­päi­vään uu­sia ele­ment­te­jä ja juu­ri si­tä Ra­dio Hel­sin­ki on lä­he­tyk­sis­sään kuun­te­li­joil­le tuo­mas­sa, kom­men­toi IFK:n mark­ki­noin­ti­joh­ta­jaRo­land Carls­son.

Myös Ra­dio Hel­sin­gin pää­toi­mit­ta­jaMa­ria Vei­to­laodot­taa yh­teis­työ­tä in­nol­la.

– Hel­sin­gin IFK on upea sta­di­lai­nen pe­rin­ne­jouk­kue. Ki­va saa­da pai­kal­lis­ra­dio­na ol­la mu­ka­na nos­ta­mas­sa pai­kal­lis­ta ur­hei­lua. Tu­le­val­la yh­teis­työl­lä ha­luam­me osoit­taa, et­tä jää­kiek­ko­jour­na­lis­mia voi uu­dis­taa ja teh­dä omal­la tyy­lil­lä. Ra­dio Hel­sin­gin kuun­te­li­jat tu­le­vat muun muas­sa kuu­le­maan ot­te­lui­ta edel­tä­vis­sä Pre-ga­me show -oh­jel­mis­sa IFK:n pe­laa­jien, val­men­ta­jien, huol­ta­jien ja fa­nien mu­siik­ki­va­lin­to­ja. Li­säk­si Ra­dio Hel­sin­gin ja IFK:n yh­teis­työ tu­lee kuu­lu­maan al­ka­val­la kau­del­la Nor­dik­sen ko­ti­ot­te­lui­den mu­siik­ki­va­lin­nois­sa.

Näytä kaikki uutiset